BG |  EN |  RU

ТРАНСФОРМАТОРИ

“ДИТ-М”ООД е специализирана в извършването на качествена диагностика и изпитване на трансформатори. Методите, използвани за целтта позволяват да се прогнозира с голяма точност остатъчния ресурс “живот” на трансформатора. Диагностиката се извършва на два етапа:

 • при работещ трансформатор, натоварен с максималния товар и температура;
 • при изведен от работа и отсъединен от мрежата трансформатор.

По този начин се определя действителното техническо състояние, което е основа за изготвяне и преценка на обем ремонтна работа и необходимостта от модернизация.

“ДИТ-М”ООД извършва диагностика на трансформаторире по следните показатели:

 • пълен химико-физичен анализ на трансформаторното масло;
 • определяне на видовете и количеството разтворени в маслото газове;
 • определяне влагосъдържанието на маслото и твърдата изолация чрез преки лабораторни измервания, както и по метода на десорбцията и изчисления върху модела на трансформатора;
 • стандартни и нестандартни електрически измервания на основните характеристики на изолацията;
 • термовизия на трансформатора при различно натоварване;
 • измерване на нивото на частичните разряди;
 • определяне степента на полимеризация на твърдата изолация;
 • определяне на средната вискозометрична степен на полимеризацияпо метода IEC 60450;
 • измерване на нивото на звука и вибрациите на трансформатора като цяло и в отделни негови възли;

РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ се извършват на мястото на инсталиране, като се прилагат съвременни технологии в зависимост от специфичните особености на конструкцията, предписанията в заводските инструкции, действащите нормативни актове и правилници, имащи отношение към извършваната работа.

След приключване на ремонта, изолацията се подлага на ОБРАБОТКА като за целта се разработва конкретна схема, съобразена с конструкцията на трансформатора и резултатите от предварителната диагностика. Целият процес се извършва с високопроизводителни маслообработващи машини, произведени от водещи световни фирми.


РЕХАБИЛИТАЦИЯТА на даден трансформатор се извършват на базата на предварително направени електромагнитни и топлинни изчисления, технически проекти и подробни проверки на механичната якост на конструкцията.

Въвеждането на елементи за “ON-LINE”МОНИТОРИНГ се осъществява след предварително разработване на подробни технически проекти, като се използват модерни комплектни системи на водещи световни фирми.