BG |  EN |  RU

ВИСОКОВОЛТОВИ ПРОХОДНИ ИЗВОДИ

ДИАГНОСТИКАТА се прави, като се използват част от методите за диагностика на трансформатори. Тези методи позволяват да се прогнозира с голяма точност остатъчния ресурс и вероятността за отказ.

ЗАМЯНАТА на остарелите или повредени проходни изводи с нови се извършва:

  • след подробни пресмятания на напрегнатостта на електрическото поле около извода;
  • след сравняване на геометрия на извода и конструкцията на трансформатора;

“ДИТ-М”ООД разполага с подробна база данни за конструкцията и техническите характеристики на всички проходни изводи ВН, които са в употреба в момента в Р.България и на тези които се предлагат от водещите фирми от Западна Европа и Русия.

СТЪПАЛНИ РЕГУЛАТОРИ

“ДИТ-М”ООД разполага с един от най-добрите екипи за диагностика, ремонт, реконструкция и замяната на стъпалните регулатори на силовите трансформатори. Фирмата има създадена богата база данни за характеристиките на стъпалните регулатори инсталирани на енергийните обекти в страната.

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА МАСЛА

Всички трансформаторни масла след експлоатация от 10 и повече години се нуждаят от очистване, за да се премахнат напълно или частично продуктите на стареене.

“ДИТ-М”ООД предлага ефективна и екологично чиста технология за подобряване на работните параметри на трансформаторните масла в експлоатация. След очистване те достигат параметрите на свежите, съгласно БДС/EN.

По тази технология са очистени 500 тона масла, които се използват в различни трансформатори за напрежение до 220 kV.