BG |  EN |  RU

“ДИТ-М” ООД е абревиатура на Диагностика, Инженеринг, Технологии- Мениджмънт.

Дружеството е създадено през 1995 г., със 100 % частен капитал, първоначално като фирма за диагностика и ремонт на силови трансформатори. Две години по-късно предметът на дейност се разширява, като обхваща генератори, ел. двигатели, апарати и консултантска дейност, която е свързана с решаване на проблеми за оптимизиране режимите на потребление и прилагане на енергоспестяващи технологии. Фирмата разполага с необходим ресурс за извършване на ремонтна дейност на територията, на която се експлоатират електрическите машини и системи, което предполага минимални загуби за клиента.

Дългогодишните и ползотворни контакти с фирми - производители от Източна и Западна Европа създават възможност “ДИТ-М” ООД да предлага алтернативни решения с високи технико – икономически показатели.

“ДИТ-М” ООД притежава патенти и авторски права за разработки в областта на реконструкцията и модернизацията на силовите електрически машини, чрез прилагането на висши технологии, съобразени с конкретните условия на всеки обект, позволяващи оптимално изпълнение на изискванията на възложителя.

Понастоящем “ДИТ-М” ООД е едно от водещите дружества в Република България за диагностика, ремонт и инженерингова дейност в областта на силовата енергетика, сертифицирано по ISO 9001. Във фирмата работят висококвалифицирани кадри - специалисти с дългогодишен опит в областта на диагностиката, конструирането, производството, експлоатацията и модернизацията на силови енергийни съоръжения. Приоритет за фирмата е постоянното развитие и квалификация на младите специалисти, като гаранция за високото качество на предлаганите услуги.

“ДИТ-М” ООД гарантира високо качество на работа и професионално изпълнение на съвременно техническо ниво, в следните направления: